Privacy Policy Manege Lansbergen

Manege Lansbergen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens zoals aangegeven in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent in grote lijnen dat wij:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, medewerkers of leveranciers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of lidmaatschap
– Communicatie over de stalling en/of de lessen
– Communicatie over de te verrichten arbeid en daar tegenoverstaande vergoedingen
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht
– Het overeengekomen lidmaatschap en/of pensionovereenkomst
– De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Manege Lansbergen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam
– Adresgegevens
– (Zakelijk) Telefoonnummer / Mobiele Telefoonnummer
– (Zakelijk) E-mailadres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Kopie ID
– BSN-nummer
– Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor gedurende de looptijd van de overeenkomst en vervolgens 5 jaar ten behoeve van archief en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Manege Lansbergen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van de salarisadministratie
– Het verzorgen van uw lidmaatschap aan het FNRS/KNHS

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij versturen geen commerciële boodschappen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Manege Lansbergen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

U heeft recht op inzage en rectificatie van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Ook als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op

Contactgegevens:
Manege Lansbergen
Bergweg Zuid 135
2661 CS Bergschenhoek
info@manegelansbergen.nl