Regels en voorschriften Pensionovereenkomst

Box

Als u bij ons met uw paard/pony in pensionstalling komt, krijgt u een
box toegewezen. Het is niet toegestaan om van box te veranderen zonder
toestemming van de directie. Aan iedere box hangt een dekenrek. U mag maximaal
één deken en een halster met touw aan uw box laten hangen. Overige spullen
behoren in uw zadelkast.

Zadelkast

Er zal u een zadelkast toegewezen worden waarvan het nummer
correspondeert met het nummer van uw box. U mag uw zadelkast aanpassen naar uw
wensen. Er mag echter niets aan de achterwand of aan de deur bevestigd worden.
Wanneer u van box wisselt, wisselt u ook van zadelkast.

Paspoortkluis

Er zal u een kluisje toegewezen worden waarvan het nummer correspondeert
met het nummer van uw box. U bent verplicht het paspoort van uw paard in de
kluis te bewaren zolang uw paard bij ons op het terrein aanwezig is. Wanneer u
van box wisselt, wisselt u ook van kluis.

Gebruik Faciliteiten

Het gebruik
van de hieronder genoemde faciliteiten betreft steeds een niet-exclusief
gebruik. Dit houdt onder meer in dat tijdens lessen, evenementen of andere
activiteiten het gebruik beperkt kan worden.

Stalhouder  biedt de mogelijkheid om tijdens de
openingstijden van de accommodatie gebruik te maken van:

 • Binnenrijhal; (alleen voor rijden,
  manegelessen en evenementen hebben voorrang)
 • Overdekte rijbaan; (alleen voor rijden,
  rijclub lessen en evenementen
 • hebben voorrang)
 • Buitenrijbak klein; (alleen voor rijden,
  manegelessen en evenementen hebben voorrang)
 • Buitenrijbak groot; (rijden, longeren, werken
  aan de hand en losgooien)
 • Longeercirkel; (alleen longeren en
  freestylen/los werken)
 • Paddocks; (max. 60 min per keer)
 • Stapmolen;
 • Solarium;
 • Weide; (alleen in het zomerseizoen op
  aangewezen tijden)
 • Spuitplaats met warm en koud water;

De manege beschikt over één binnenrijbaan, deze bak is uitsluitend
bestemd om in te rijden. (Dus niet longeren, losgooien etc.)

Verder is er één buitenbak  bij de
stallen aanwezig. Deze bak is alleen bestemd om in te rijden. In deze bak mag
niet gelongeerd worden en niet in los gegooid.

In de buitenbak tussen de weilanden en in de paddocks, mag u uw paard
wel losgooien. Losgooien mag alleen onder toezicht, maximaal 20 minuten.

Ook is er een longeerbak. Deze bak is uitsluitend bestemd om in te
longeren of te freestylen/loswerken. Het is niet toegestaan om er in te rijden
of in los te gooien.

Tot slot beschikt Manege Lansbergen over een stapmolen. De regels van de
stapmolen staan bij de ingang van de molen vermeld.

Tijdens een privéles mogen maximaal 6 andere combinaties in de bak
rijden, uitsluitend in overleg met de betreffende instructeur/instructrice.

Op het gehele terrein is het verplicht om met een cap, rijlaarzen of
jodphurs en chaps  te rijden.

Om de kwaliteit van alle
bovenstaande bakken te behouden, dient u de mest van uw paard/pony op te
scheppen en in de daarvoor bestemde mestbakken te deponeren.

U dient erop te letten dat uw paard/pony geen
schade toebrengt aan de bak of paddocks. Gebeurt dit wel dan is deze schade
voor uw rekening.

Het is niet toegestaan om in de bakken van Manege Lansbergen les te
volgen van een andere persoon dan een instructeur/instructrice van Manege
Lansbergen, zonder dit van te voren te overleggen met de directie.

Weiland

Tijdens het seizoen kan er gebruik worden gemaakt van het weiland. De Stalhouder
beslist wanneer het seizoen begint en eindigt. Ook behoudt de Stalhouder zich
het recht voor om tijdens het seizoen het gebruik van het weiland stop te
zetten, bijvoorbeeld wegens slechte weersomstandigheden.

Er wordt door de Stalhouder een schema gemaakt waarop aangegeven staat
op welk deel van het weiland en op welke tijden uw paard/pony op het weiland
kan. U bent zelf verantwoordelijk voor het op het weiland zetten en er weer af
halen van uw paard/pony en voor de watervoorziening van uw paard/pony op de
weide.

Spuitplaats etc.

Op het bedrijf is een spuitplaats aanwezig met warm (tegen betaling) en
koud stromend water. Ook het solarium kunt u tegen betaling gebruiken. Als
pensionklant mag u onbeperkt gebruik maken van deze spuitplaats. U dient de
spuitplaats na gebruik schoon, aangeveegd en opgeruimd achter te laten.

De slangen aan het einde van de stalgang, in het hoefsmidhok en naast
box 30 mogen niet als spuitplaats gebruikt worden.

Manege en terrein

Het is niet
toegestaan om vuilnis, mest en hoevenkrabsel op het terrein en in de stalgangen
te laten liggen. Ook moeten de stalgang en het terrein te allen tijde vrij
gehouden worden van rondslingerende spullen.

Stalling voertuig

Het stallen van uw trailer/veewagen/menwagen op het manegeterrein is
uitsluitend mogelijk in overleg met de directie. Hier zijn kosten aan
verbonden. Hiervoor dient u een aparte overeenkomst “stalling voertuig” af te
sluiten.

Rookverbod

In het gehele gebouw geldt een algeheel rookverbod.

Betalingen

Het stallinggeld dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het wordt in de eerste week van de desbetreffende maand automatisch geïncasseerd.

Het overeengekomen stallinggeld kan verhoogd worden indien de directie
dit nodig acht als gevolg van prijsverhogende omstandigheden. Een dergelijk
besluit wordt, alvorens in werking te treden, ten minste één maand van te voren
middels een mail aan het opgegeven mailadres kenbaar gemaakt.

Het stallinggeld geldt per paard/pony. Het onderbrengen van meerdere
paarden/pony’s in één box of het stallen van meerdere paarden/pony’s op Manege
Lansbergen geeft geen recht op korting.

Het stallen van een veulen bij de moeder is tot een leeftijd van twee
maanden gratis. Hierna moet een toeslag betaald worden die oploopt met de
leeftijd van het veulen.

Bij te late betaling is Manege Lansbergen gerechtigd € 10,-
administratiekosten voor elke ingebrekestelling in rekening te brengen.

Bij uitblijven van betaling wordt gebruik van de faciliteiten ontzegd,
de pensionovereenkomst wordt verbroken. Voordat de betaling heeft plaats
gevonden mag paard/pony het terrein niet verlaten.

In de horecagelegenheid mag u als pensionklant uw consumpties op
rekening nuttigen. Echter moet deze
rekening wekelijks betaald worden en mag deze nooit meer bedragen dan € 100,-.

Reserveringen, opzegging en
melding op UBN nummer

Als uw paard langer dan één dag elders verblijft, dan moet u dit minimaal een week van tevoren aan de directie kenbaar maken. U moet het UBN nummer van de stal, waar uw paard zal verblijven of voorgoed naar toe gaat, aan ons doorgeven. Ook dient u ons UBN nummer door te geven.

En als u uw paard/pony voor minimaal één maand of meer – bijvoorbeeld
tijdens de zomermaanden – elders wilt onderbrengen, dan dient u dat minimaal
één maand van te voren aan de directie kenbaar te maken. Wij melden uw paard
bij het RVO af op ons UBN nummer met vermelding van het UBN nummer van het
bedrijf waar het paard zal verblijven.

Als u tijdens die periode uw box aan wilt houden, moet u maandelijks
reserveringskosten betalen. Dit geldt als u een maand of langer elders
verblijft en gaat per de eerste van de maand in. In andere gevallen betaalt u
uw volledige stallinggeld door. U dient de terugkomst op stal ook een maand van
te voren aan de directie kenbaar te maken.

Tijdens de reserveringsperiode is de directie vrij om de box te
gebruiken.

Kiest u ervoor om uw box niet te reserveren, dan kan Manege Lansbergen u
niet garanderen dat er bij uw terugkeer een box beschikbaar is.

De pensionovereenkomst kan te allen tijde door beide partijen worden opgezegd
met inachtname van een maand opzegtermijn. Ook bij opzegging melden wij uw
paard af bij het RVO op ons UBN nummer met vermelding van het UBN nummer van de
stal waar het paard naar toe zal verhuizen.

Bij
opzegging of op andere manier verbreking van de pensionovereenkomst moeten alle
openstaande posten voldaan worden voordat uw paard/pony het terrein mag
verlaten.

Verzorging en onderhoud

Uw paard/pony krijgt alle dagen twee maal per dag krachtvoer en twee
maal per dag ruwvoer. Krachtvoer bestaat uit sportbrok of basisbrok. Ruwvoer
bestaat uit hooi of kuilgras. Het is
niet toegestaan tussendoor zelf voer te pakken.

Uw paard wordt dagelijks opgestrooid en één maal per week wordt de box
geheel leeggehaald en weer met schoon stro gevuld. Het is niet toegestaan om zelf nieuw stro te pakken.

Mankementen aan uw box dient u bij de directie te melden. Zonder
toestemming van de directie mag u zelf niets aan uw box repareren. Het is ook
niet toegestaan om zelf spijkers, schroeven en dergelijke in of aan uw box te
plaatsen. Wilt u iets ophangen dan dient u dit eerst te overleggen met de
directie.

Algemene
verzorging.

 • de Klant draagt zelf zorg voor de algemene
  verzorging van het paard.
 • de Klant draagt voor eigen rekening zorg voor
  de hoefverzorging van het paard.

Veterinaire
verzorging.

 • de Klant is zelf verantwoordelijk voor het
  toezicht op de gezondheid van het paard
 • het paard krijgt, slechts wanneer er sprake is
  van een veterinair advies, conform dit advies medicijnen toegediend;
 • het paard wordt volgens veterinair advies
  ontwormd. De Stalhouder past ten behoeve van worminfectie-bestrijding de
  reguliere en gebruikelijke middelen toe. Garantie dat het paard volledig
  wormvrij is kan evenwel niet worden verstrekt.  Er is sprake van een
  inspanningsverplichting van de Stalhouder. De kosten hiervan zijn niet in
  de stalprijs inbegrepen. De ontwormingsmomenten worden van te voren door
  ons aangekondigd. Ontwormt u niet, niet met hetzelfde middel of niet op
  dezelfde tijd dan mag uw paard/pony geen gebruik maken van de weilanden
  van Manege Lansbergen. ;
 • de Klant zorgt voor eigen rekening zelf voor
  de periodieke inentingen. De Stalhouder biedt 2 maal per jaar de
  gelegenheid om gezamenlijk te enten.;

Als uw paard een besmettelijke ziekte onder de leden heeft bent u
verplicht dit bij de directie te melden.

Indien een paard/pony met een stalgebrek onoverkomelijke problemen met
zich mee brengt, is de directie gerechtigd het paard/pony te weigeren of te
verwijderen.

Ook uitgesproken hengstgedrag wordt als stalgebrek onderkend, hier
gelden dezelfde regels voor.

Lessen

Deelname aan onze lessen op uw eigen paard is mogelijk indien er een
lesplek beschikbaar is. Dit kan per keer afgesproken worden of u kunt een vaste
lesplek aanvragen zodat u op een vaste dag en tijd een lesplek ter beschikking
heeft. Indien u een vaste lesplek wenst dient u met wekelijkse regelmaat naar
de les te komen.

Lessen dienen te allen tijde minimaal 24 uur van te voren afgezegd te
worden. Lessen die binnen deze 24 uur afgezegd worden zullen worden doorberekend.
U mag deze lessen binnen de duur van uw kaart inhalen op een andere dag of tijd
dan uw vaste les. Lessen die niet afgezegd worden zullen wij ook doorberekenen.
Deze lessen kunnen niet ingehaald worden.

Wanneer u op vakantie gaat dient u uw lessen via de mail af te melden.
Vraag aan de desbetreffende instructrice naar welk e-mail adres u uw vakantie
kunt mailen.

Voor de eigenaar/eigenaren van het paard en zijn of haar directe familie
(lees partner en kinderen) rekenen wij “eigen paarden tarief” voor de lessen.
Voor alle andere bijrijders van het paard moet vol tarief betaald worden, ook
als zij een bijdrage aan de eigenaar van het paard betalen.

Verzekering en
aansprakelijkheid

U heeft in de pensionovereenkomst verklaard dat u voor uw paard W.A. verzekerd
bent. Deze verzekering biedt dekking voor door u of uw paard veroorzaakte
schade aan manege eigendommen evenals de eigendommen van derden.

Het betreden van het manegeterrein en het gebruik van manege eigendommen
en faciliteiten zijn geheel voor eigen risico. U bent te allen tijde
verantwoordelijk voor het gedrag van en eventuele schade aangebracht door uw
kinderen en huisdieren.

Let op! U bent als eigenaar van het paard ook wettelijk verantwoordelijk
voor eventueel letsel wanneer u iemand anders op uw paard laat rijden.

De manege eigendommen en faciliteiten waarvan u als pensionklant
kosteloos gebruik van mag maken, dienen na gebruik in goede staat te verkeren.
Gebruiksvoorwerpen als bezems, scheppen en kruiwagen moet u na gebruik ook op
de daarvoor bestemde plaats terugzetten.

Bij schade of geheel verloren gaan van deze eigendommen zullen de kosten
op u verhaald worden.

Voor de
duidelijkheid, tuigage en dergelijke die toebehoren aan de manegepaarden zijn
niet voor algemeen gebruik!!

Voor schade of geheel zoekraken van de eigendommen van pensionklanten
aanvaard de directie geen enkele aansprakelijkheid. Als u het vermoeden hebt
dat uw eigendommen zijn ontvreemd, vermeldt dit dan aan de directie waarna er
aangifte gedaan kan worden. Ter voorkoming van schade of geheel verloren gaan
van uw eigendommen raden wij aan deze te allen tijde na gebruik in uw zadelkast
op te bergen.

Bovenstaande
regels dienen door een ieder opgevolgd te worden. Instructies van het personeel
omtrent deze regels dienen ten alle tijden opgevolgd te worden!

Voorgaande voorwaarden en regels zijn ook gepubliceerd op de site van
Manege Lansbergen. U kunt ze vinden onder “stalling” en vervolgens “voorwaarden
en regels”. De voorwaarden en regels kunnen aangepast of veranderd indien de
directie dit nodig acht. Dit zullen wij aangeven op de site en via de mail.
Zorg dus dat wij altijd uw correcte e-mail adres hebben.